Užitočné tipy

Pokyny: vyplňte inventár

Pin
Send
Share
Send
Send


Mali sme záujem o túto šablónu 5044 krát

Upozorňujeme na šablónu pre domáci inventár.
Domáci inventár bude užitočný, ak sa rozhodnete poistiť svoj majetok, a najmä užitočné, ak sa rozhodnete prenajať byt, kanceláriu alebo inú nehnuteľnosť.

Táto šablóna vám umožní vykonať inventár domáceho majetku, pridať jeho hodnotu do súboru, opísať stav a prípadne špeciálne znaky.

Aký je inventár

Najprv sa budeme zaoberať otázkou, ako spoločnosti inventarizujú dlhodobý majetok a položky inventára. Najprv sa vypracuje zodpovedajúca objednávka. INV-22 pre neho bol vyvinutý jednotný formulár č. INV-22, ktorý obsahuje nasledujúce informácie:

  • názov organizácie
  • konštrukčná jednotka
  • zloženie inventarizačnej provízie,
  • zoznam skontrolovaných záväzkov, majetku a fixných aktív,
  • čas a miesto inventarizácie
  • základ pre inventár.

Zásoby podliehajú inventáru tak dlhodobého majetku, ako aj majetku, ktorý vlastní organizácia, ako aj dlhodobého majetku, ktorý sa musel prenajať.

Zoznam je zostavený dvojmo. Prvým je účtovná služba na zostavenie výpisu z porovnania (ak existujú nezrovnalosti v účtovníctve). Druhým je finančne zodpovedná osoba (MOT).

Pred začatím konania dostane finančne zodpovedná osoba potvrdenie o tom, že všetky dokumenty boli odovzdané účtovnému oddeleniu, a preto boli prijaté na účtovanie alebo odpísané ako náklad. Zostavuje sa v jednotnej forme inventára, nižšie na titulnej stránke. Samostatný dokument nie je potrebný.

Formulár súpisu zásob

Formulár „inventarizačná súpiska hmotného majetku“ je jednotným dokumentom č. INV-3 (formulár podľa OKUD 0317004), schváleným uznesením Štátnej štatistickej komisie č. 88. Je potrebné pri súpise materiálu, tovaru a hotových výrobkov. Môžete si stiahnuť formulár pre inventár položiek inventára a potom vám postupne oznámime, ako ho správne vyplniť. Pripomíname, že súpis výsledkov inventára dlhodobého majetku sa zostavuje osobitne.

Ako vyplniť inventár

Krok 1. Vyplňte názov organizácie, štrukturálnej jednotky, kódu OKTMO, typu hodnôt, podrobností podkladov pre inventár.

Krok 2. Finančne zodpovedná osoba svojím podpisom potvrdzuje, že všetok tovar a materiály sú kapitalizované alebo odpísané.

Krok 3: V organizáciách, kde sa údaje automaticky zaznamenávajú v špecializovaných programoch, sa pomocou týchto programov zostavuje formulár č. INV-3. Samy vyplňujú stĺpce 1 - 9 a komisia v stĺpci 10 uvádza prítomnosť predmetov na zozname. Komisia určí skutočnú dostupnosť majetku v inventári, v prípade potreby ho vyúčtuje a preváži. Je zakázané uvádzať údaje o zostatkoch slovami finančne zodpovednej osoby alebo podľa účtovných údajov bez kontroly ich skutočnej dostupnosti.

V nižšie uvedenom príklade sú čísla položiek a zásob rovnaké, nie je to však nevyhnutný predpoklad. Stĺpec „číslo cestovného pasu“ (9) sa vyplní, len ak tovar a materiály obsahujú drahé kamene a kovy.

Výsledok je zhrnutý na každej strane formulára. Počet strán môže byť ľubovoľný v závislosti od skutočnej dostupnosti hodnôt.

Krok 4. Po vyplnení všetkých polí sa zostaví posledný hárok s výsledkami všetkých stránok, podpisom predsedu a zložením inventarizačnej komisie, ktoré sú definované v objednávke. Komisia môže zahŕňať:

  • Administratívni pracovníci organizácie
  • účtovníctva personál,
  • iní odborníci.

Osoby zodpovedné za uskladnenie tovaru a materiálu potvrdzujú skutočnosť, že sú v zozname, a podpisujú vyhlásenie, pričom súhlasia so skutočnými údajmi, ktoré sú v ňom uvedené.

Ďalej si môžete stiahnuť ukážkový zoznam inventára.

Napĺňanie zásob dlhodobého majetku

Vzorka vyplňujúca inventarizáciu dlhodobého majetku je jednotným formulárom INV-1. Dokument pre investičný majetok sa vyplní analogicky ako v prípade formulára INV-3. Neváhajte použiť uvedené pokyny.

Na našej webovej stránke si tiež môžete stiahnuť formulár zoznamu dlhodobého majetku.

Zodpovednosť za zostavenie a trvanlivosť

Po podpísaní všetkých kópií inventára dlhodobého majetku a tovaru a materiálu sa jedna z nich prevedie na účtovné oddelenie, aby zistila nezrovnalosti a zostavila výkazy zúčtovania (jednotný formulár č. INV-19, OKUD 0317017). Ak sa zistí nedostatok alebo prebytok, účtovná služba ponúka možnosti, ako zohľadniť tieto skutočnosti hospodárskeho života organizácie.

Podľa výsledkov inventarizácie môžu byť finančne zodpovedným osobám pokutované pokuty za škody spôsobené organizácii.

Komisia pre inventarizáciu je zodpovedná za prípravu dokumentov, dodržiavanie podmienok a postupu pre inventarizáciu. Ak aspoň jeden člen komisie nebol prítomný pri súpise, jeho výsledky môžu byť sporné.

Zoznam je v organizácii uložený najmenej päť rokov.

Ak článok pomohol, zdieľajte ho na Facebooku, VKontakte alebo Twitteri. Toto je najjednoduchší spôsob, ako ti poďakovať. A môžete klásť otázky týkajúce sa dlhodobého majetku, tovaru a materiálu, nehmotného majetku a daní, ako aj získať najnovšie správy v oblasti účtovníctva a daní v našich sociálnych sieťach.

Pin
Send
Share
Send
Send