Užitočné tipy

Pomer pohľadávok

Pin
Send
Share
Send
Send


Pohľadávky z obratu (pomer obratu k pohľadávkam) meria mieru splácania pohľadávok organizácie, ako rýchlo organizácia dostáva platby za predaný tovar (práca, služby) od svojich zákazníkov.

Miera obratu pohľadávok ukazuje, koľkokrát organizácia (v priebehu roka) dostala platbu od zákazníkov vo výške priemerného nesplateného dlhu. Ukazovateľ meria efektívnosť práce so zákazníkmi, pokiaľ ide o vymáhanie pohľadávok, a tiež odráža zásady organizácie týkajúce sa predaja na úver.

Výpočet (vzorec)

Obrat pohľadávok (pomer) = príjem / priemerný zostatok na účte

Priemerný zostatok pohľadávok sa vypočíta ako suma pohľadávok zákazníkov podľa súvahy na začiatku a na konci analyzovaného obdobia, vydelená 2.

Ukazovateľ sa tiež počíta nie vo forme koeficientu, ale vo forme počtu dní, počas ktorých pohľadávka zostáva nezaplatená:

Obrat pohľadávok v dňoch = 365 / pomer obratu pohľadávok na účte

Normálna hodnota

Pokiaľ ide o obrat pohľadávok, ako aj iné ukazovatele obratu, neexistujú jasné normy, pretože vo veľkej miere závisia od charakteristík odvetvia a technológie podniku. V každom prípade, čím vyšší je koeficient, t.j. čím skôr zákazníci splácajú svoje dlhy, tým lepšie pre organizáciu. Účinnú činnosť zároveň nemusí nevyhnutne sprevádzať vysoký obrat. Napríklad pri predaji na úver bude zostatok pohľadávok vysoký a pomer jeho obratov bude podľa toho nízky.

Informácie o obrate pohľadávok v angličtine nájdete v článku „Pomer obratu pohľadávok“.

Pojem pomer pohľadávok

Pomer pohľadávok je nejednoznačný. Na jednej strane jeho ukazovateľ signalizuje výšku skutočného predaja podniku, za ktorý organizácia dostane platbu v blízkej budúcnosti. Na druhej strane vždy existuje riziko nezaplatenia tohto dlhu kupujúcimi. Vzhľadom na riziko nezaplatenia potrebujú pohľadávky analýzu, pre ktorú vypočítajú pomer pohľadávok.

Pomer pohľadávok predstavuje pomer tržieb v období vykazovania k priemernej pohľadávke.

Ukazovateľ pomeru pohľadávok odráža efektívnosť práce podniku pri výbere dlhov od zákazníkov.

Pokúste sa požiadať učiteľov o pomoc

Postup výpočtu pomeru pohľadávok

Pre čitateľa vzťahu musíte vziať obrat z obratu za rok nahlasovania. Tento ukazovateľ sa odráža v riadku „výnosy“ vo výkaze finančných výsledkov.

Pre menovateľa sa musí vypočítať priemerná pohľadávka. Takýto ukazovateľ je obsiahnutý v súvahe. Je potrebné vziať do úvahy zhrnutie pohľadávok na začiatku a na konci vykazovaného obdobia a rozdeliť ich dvoma.

Najpravdepodobnejšie by však bolo sčítanie pohľadávok na konci každého pracovného dňa a vydelenie sumy počtom pracovných dní v období, za ktoré sa správa podáva. V praxi je však taký výpočet veľmi zriedkavý z dôvodu zložitosti tohto postupu výpočtu.

Výnosy spoločnosti za rok, za ktorý sa správa podáva, dosiahli 885620 rubľov.

Pohľadávky na začiatku obdobia predstavovali 12 57845 dolárov rubľov a na konci obdobia takýto ukazovateľ dosiahol 987564 dolárov rubľov.

Pomer pohľadávok bude teda:

Opýtajte sa odborníkov a získajte informácie
odpovedzte za 15 minút!

Je dôležité porovnať pomery pohľadávok za niekoľko období vykazovania. Zníženie tohto ukazovateľa signalizuje nárast kupujúcich, ktorí sa neponáhľajú platiť za prijatý tovar. Ak však spoločnosť prijala platbu na splátky, takéto zníženie sa celkom očakáva.

Je potrebné poznamenať, že pri analýze koeficientu pohľadávok za kratšie obdobia (mesiac, štvrťrok) je potrebné upraviť všetky ukazovatele: objemy predaja, pohľadávky kupujúcich na začiatku a na konci toho istého obdobia.

Často sa používa aj výpočet ukazovateľa podielu pohľadávok, ktorý určuje obrat pohľadávok ako priemerný počet dní, ktoré sú potrebné na inkaso platby za dodávku tovaru.

V tomto prípade sa vytvorí opačný vzťah: tržby sa vydelia priemernými pohľadávkami a vynásobia počtom dní v analyzovanom období. Ak napríklad vezmeme údaje z predchádzajúceho príkladu, bude to toto číslo:

$ frac <1257845 + 987564> <2> div 885620 cdot 365 = 462 $

Neexistuje žiadna jediná normatívna hodnota pre pomery pohľadávok. Každá spoločnosť z dôvodu špecifík svojich činností a politiky spolupráce so zákazníkmi vypočítava a akceptuje svoje vlastné regulačné hodnoty. Je dôležité len preskúmať ich zmenu v dynamike a ak existuje trvalá tendencia znižovať takýto ukazovateľ - robiť príslušné rozhodnutia o vrátení dlhov kupujúcich.

Nenašli sme odpoveď
na tvoju otázku?

Len napíš čo
Potrebujem pomoc

Prečo je vypočítaný pomer obratu pohľadávok?

Ukazovateľ obratu pohľadávok sa používa na vykonávanie finančnej analýzy stability spoločnosti v konkurenčnom trhovom prostredí. Vypočítaný pomer obratu pohľadávok ukáže, ako efektívne spoločnosť inkasuje dlhy za dodaný tovar.

Zníženie koeficientu môže naznačovať, že:

  • Spoločnosť zvýšila svoj podiel klientov v platobnej neschopnosti.
  • Spoločnosť sa rozhodla uplatňovať so zákazníkmi mäkšiu politiku s cieľom získať väčší podiel na trhu poskytovaním dlhších odkladov platby svojim zákazníkom. Čím je teda tento pomer nižší, tým vyššia je potreba prevádzkového kapitálu spoločnosti, čo je potrebné na zvýšenie predaja.

Na výpočet pomeru obratu pohľadávok je možné použiť jednoduchý vzorec, ktorý vyzerá takto:

Kob - pomer obratu dlhu k dlžníkom,

Op - objem predaja za rok (príjmy z predaja),

DZsg - priemerný ročný dlh dlžníkov.

Na určenie priemernej ročnej RS sa používa tento vzorec:

DZsg = (DZng + DZkg) / 2,

DZng - dlh na začiatku roka,

Dzkg - dlh na konci roka.

O postupe účtovania pohľadávok sa môžete dozvedieť v našom článku „Účtovanie pohľadávok a záväzkov“.

Obdobie obratu pohľadávok je definované ako pomer „pohľadávok“ k výnosom

Po vypočítaní, ako rýchlo sa splatenie pohľadávok uskutoční v dňoch, môžete určiť priemernú dobu potrebnú na to, aby spoločnosť mohla vymáhať dlhy od kupujúcich. Na jej výpočet sa používa vzorec pre obrat pohľadávok, ktorý vyzerá takto:

Psb = DZsg / Op × deň,

PSB - obdobie vymáhania pohľadávok,

Dni - počet dní v fakturačnom období. Ak sa výpočet vykonáva pre daný rok, potom sa Dn rovná 365.

Obdobie obratu pohľadávok je preto definované ako pomer priemerného ročného „pohľadávky“ k objemu výnosov. Ak sa vyžaduje, aby sa splatnosť pohľadávok vypočítala denne, k menovateľovi sa pripočíta ich počet v období výpočtu.

Ako určiť obdobie obratu pohľadávok bez chýb?

Na výpočet obratu pohľadávok s najmenšou chybou je potrebné:

  • ponechať prax používania hodnoty výnosov bez dane z nepriamych daní (spotrebných daní, DPH), pretože pohľadávka zvyčajne obsahuje tieto nepriame dane,
  • Zohľadnite, že tržby z predaja sa počítajú pri dodávke produktov, zatiaľ čo platba za ne sa vykonáva neskôr.

Viac informácií o úvahách o účtovaní výnosov z predaja nájdete v našom článku „Ako sa výnosy odrážajú v súvahe?“.

Ako analyzovať obrat pohľadávok?

Obrat pohľadávok (hodnota v dňoch) predstavuje priemernú dobu odloženej platby, ktorú spoločnosť ponúka svojim zákazníkom - kupujúcim.

Čím menšia je hodnota obratu pohľadávok, tým efektívnejšie funguje kapitál spoločnosti, pretože finančné prostriedky na nové investície sa uvoľňujú rýchlejšie. Ak sa požičané prostriedky použijú na obrat, skrátenie doby ich používania ich zlacní.

Bez výpočtu obratu pohľadávok spoločnosť nebude schopná vytvoriť si vlastnú úverovú politiku pre prácu so zákazníkmi. Pri rozhodovaní o udelení odloženej platby a jej trvaní by sa malo prihliadať na všetky informácie o finančnej situácii spoločnosti a jej strategických plánoch.

Po analýze svojich vlastných zdrojov / schopností a po porovnaní s ich cieľmi spoločnosť stanoví maximálne a minimálne limity možného oneskorenia v platbe zákazníkov. Táto hodnota sa následne použije pri transakciách s nimi. Takto je možné výrazne znížiť splatnosť pohľadávok.

Pin
Send
Share
Send
Send